Spring naar hoofd-inhoud

Waddenacademie brengt audit over trekvissen uit

In oktober 2015 heeft het Waddenfonds de Waddenacademie gevraagd om een audit uit te voeren naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om de bestanden van trekvissen in de Waddenzee te versterken. Op 8 maart heeft dr. ir. Katja Philippart, portefeuillehouder Ecologie van de Waddenacademie, de uitkomsten van de audit aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds.

Aanleiding voor de audit was dat het Waddenfonds in het recente verleden al diverse projecten  voor vismigratie heeft gesubsidieerd. Om tot een goede afweging te kunnen komen waar het zinvol is om als Waddenfonds bij te dragen aan vismigratieprojecten wilde het Waddenfonds graag meer inzicht op een aantal terreinen, zoals:

 

1.  In hoeverre zijn langjarige ontwikkelingen in bestanden van trekvissen in de Waddenzee beïnvloed door het opwerpen van barrières en het creëren van passages voor trekvissen langs de waddenkust?

2.  Wat is de ruimtelijke verdeling van trekvissen in de Waddenzee, en wat betekent dit voor de meest zinvolle en kansrijke locaties voor additionele vismigratieprojecten?

3.  Wat is het lot van trekvissen in de Waddenzee, en in hoeverre wordt dit beïnvloed door maatregelen (geleidelijke zoet-zoutovergangen, visvriendelijk sluisbeheer, visserij)?

4.  Wat zijn de kosten en baten van verschillende maatregelen t.b.v. verbeteringen in de bestanden van trekvissen in de Waddenzee?

 

Enkele belangrijke conclusies die op basis van de audit kunnen worden getrokken zijn dat de meest veelbelovende mogelijke maatregelen om de lokale visbestanden en andere natuurlijke waarden van deze regio te versterken onder meer een vermindering van de visserijinspanning, het aanbieden van geschikte leefgebieden (zoals brakwater zones) en het faciliteren van vismigratie omvatten.

Artikel en auditrapport op website Waddenmacademie