Spring naar hoofd-inhoud

Verkenning Waddeninformatiesysteem WISWAD

De Waddenacademie, Interwad en Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum), allen gevestigd in Leeuwarden, gaan gezamenlijk de mogelijkheden verkennen voor een 'Waddeninformatiesysteem', waarvoor de naam WISWAD is gekozen. De verkenning moet eind 2009 zijn afgerond.

Waddenacademie
Een van de taken van de Waddenacademie is het in kaart brengen van kennislacunes. Welke vragen uit wetenschap, bestuur, beleid en samenleving zijn onbeantwoord, als het gaat om een zorgvuldige omgang met de natuurlijke en maatschappelijke waarden aanwezig in het waddengebied? Naast het identificeren van kennislacunes beoogt de Waddenacademie informatievoorziening en een levendige uitwisseling van kennis te bevorderen.

Beschikbaarheid gegevens
Voor het realiseren van deze doelstellingen is het essentieel dat de toegankelijkheid van de beschikbare gegevens- en informatiebestanden in kaart wordt gebracht. Het gaat hier om data en informatie op allerlei gebied: geologie, ecologie, cultuurhistorie, sociale en ruimtelijke economie, planologie, klimaat en water, etc. Getraceerde bestanden zullen worden ondergebracht in een virtuele omgeving, een zogenaamd 'Waddeninformatiesysteem'.  

WISWAD
De mogelijkheden voor dit Waddeninformatiesysteem, WISWAD,  worden de komende maanden  onderzocht. Het is nu reeds duidelijk dat het een digitale 'portal' moet zijn, met een doorverwijzingsfunctie naar locaties van gegevens- en informatiebestanden gerelateerd aan het waddengebied. Het opsporen van bestanden en collecties die niet- of nauwelijks ontsloten zijn (in archieven, bibliotheken of persoonlijke collecties) heeft voorlopig prioriteit. Op langere termijn beoogt WISWAD een gids te zijn: het zal niet alleen doorverwijzen maar ook beschrijvingen bevatten van de inhoud en de toegankelijkheid van de beschikbare bestanden. In deze vorm kan WISWAD een instrument worden voor het bepalen van de lacunes in onze kennis over het waddengebied.