Spring naar hoofd-inhoud

Verburg steunt advies voor modernisering erfpacht Waddeneilanden

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is akkoord met de voorstellen voor een gedragslijn die Staatsbosbeheer moet gaan hanteren bij het erfpachtbeleid op de Waddeneilanden. Het erfpachtbeleid wordt gemoderniseerd en aangepast aan de gangbare praktijk van andere groene erfverpachters in Nederland. De positie van de erfpachters op de eilanden wordt verbeterd.

Minister Verburg heeft vandaag het advies van twee experts voor een nieuw erfpachtbeleid op de Waddeneilanden naar de Tweede Kamer gestuurd. Het advies dat negentien conclusies en aanbevelingen bevat, vormt de basis voor een nieuwe te ontwikkelen gedragslijn voor Staatsbosbeheer bij de vaststelling van erfpachtcanons op de Waddeneilanden. 'Ik ben blij met dit advies en neem het integraal over. Het gaat om een gebalanceerd pakket aan voorstellen voor zowel erfpachters als Staatsbosbeheer. We zetten hiermee een belangrijke stap richting een eigentijds en duurzaam erfpachtsysteem dat voor alle betrokken partijen redelijk is', aldus de minister.

De twee experts, voormalig directeur Groothuis van Domeinen en oud-burgemeester Zevenbergen van Ameland, kregen in januari van de minister de opdracht met een praktische oplossing te komen voor het erfpachtbeleid van Staatsbosbeheer op de Waddeneilanden. Aanleiding voor dit verzoek was de aanhoudende discussie over wat een redelijke erfpachtsystematiek is op de eilanden. Ook na het verschijnen van het (verdeelde) advies van de commissie De Jong in 2009 bleven de meningen daarover sterk uiteenlopen. Uitgangspunt voor de minister is steeds geweest dat er een goede balans is tussen de belangen van de erfpachters en Staatsbosbeheer. Voorwaarde is ook dat Staatsbosbeheer volgens de regels van de markt opereert en dus in de pas loopt met andere groene erfverpachters in Nederland. Volgens de minister wordt met het advies aan deze uitgangspunten voldaan.

De heren Groothuis en Zevenbergen hebben bij hun advies de vertaalslag naar de praktijk op de eilanden gemaakt en via een doorrekening de verschillende erfpachtsystematieken in Nederland vergeleken. Ook hebben de twee gesprekken gevoerd met alle partijen die op de eilanden bij het erfpachtbeleid zijn betrokken. In het advies merken de heren Groothuis en Zevenbergen op dat de groene erfpachtmarkt niet transparant is en dat de materie complex is. Ze constateren dat de huidige erfpachtcanons van Staatsbosbeheer op de eilanden gemiddeld laag tot erg laag zijn in vergelijking met de gangbare praktijk van andere groene erfverpachters in Nederland. Om weer in de pas te gaan lopen met de andere erfverpachters moeten de erfpachttarieven op de eilanden worden verhoogd. De verhoging moet stapsgewijs ingaan via een vijfjarige ingroeiregeling.

De twee heren komen in het advies ook met aanbevelingen om de positie van erfpachters te verbeteren. Erfpachters moeten bij één loket terecht kunnen als de ze bijvoorbeeld hun huis of recreatiewoning op erfpachtgrond willen verbouwen. Daarvoor is het nodig dat Staatsbosbeheer en de gemeenten gaan samenwerken en de voorwaarden voor het gebruik van de erfpachtgronden in afstemming brengen met de bestemmingsplannen en bepalingen uit de welstandsnota. Ook vinden de twee heren dat Staatsbosbeheer samen met de gemeenten nog een keer goed moet kijken of er geen gronden zijn die verkocht kunnen worden aan erfpachters omdat ze -ook op langere termijn- niet nodig zijn voor de realisering van de landschap- en natuurdoelstellingen van Staatsbosbeheer.

Minister Verburg: 'Ik reken er op dat met dit pakket het overlegklimaat en de samenwerking op de eilanden verbetert. Staatsbosbeheer gaat hiermee weer in de pas lopen met andere groene erfverpachters.' Voor de brief van de minister Verburg aan de Tweede Kamer en het advies erfpacht Staatsbosbeheer zie www.minlnv.nl