Spring naar hoofd-inhoud

Verburg houdt vast aan plannen Natura 2000

DEN HAAG - De aanwijzing en instandhouding van Natura-2000- gebieden gaan door, zoals minister Gerda Verburg voor ogen stond.

Bijna vijfduizend insprekers, van wie de helft boeren, klaagden over beknotting van economische armslag en verscherping van de natuurbeschermingsregels. Ze krijgen van de LNV-minister vrijwel allemaal nul op het rekest. Ook de veelomvattende kritiek van het Friese provinciebestuur legt Verburg naast zich neer. Dit blijkt uit haar antwoordnota, die naar de Tweede Kamer is gestuurd. In Friesland liggen zeventien Natura-2000-gebieden, waaronder de Waddenzee, de duinen van de waddeneilanden, het Lauwersmeer en grote laagveenreservaten en meren in het Lage Midden. Gedeputeerde Staten hadden graag gezien dat er in de doelstellingen voor de afzonderlijke gebieden ruimte zou zijn voor de belangen van recreatie en landbouw. Minister Verburg legt uit dat de natuurwetenschappelijke waarde van Natura-2000 bepalend is voor de selectie en de begrenzing en bij de formulering van het beheer. Zo kan het zijn dat veehouders er meer door worden beperkt dan door de huidige ammoniakregels. Ze zullen ook moeten aanvaarden dat ‘nieuwe natuur’ pal naast de reservaten, zoals weilanden met belangrijke vogels of planten, binnen de grenzen valt. Dit geldt ook als die percelen bij de aanwijzing tot Natura- 2000-gebied nog gewoon in boerenhand waren. De kritiek van veel provincies dat sommige gebiedsdoelen te ambitieus zijn of niet ,,haalbaar en betaalbaar’’ wijst de minister van de hand. Zij wijst er op dat de doelen in goed overleg zijn opgesteld. Een globale kosten- batenanalyse van het Landbouweconomisch Instituut bevestigt volgens Verburg, dat Natura 2000 met bestaande budgetten kan slagen. Alleen als de maatschappelijke gevolgen of kosten van een maatregel buiten proporties zijn, zal Verburg aanpassing overwegen. Friesland had deze toezegging standaard in de aanwijzingen willen hebben. Maar de minister wil haar slechts in de kleine lettertjes opnemen ,,als uiterst middel voor een uitzonderlijke situatie’’. Over enkele maanden publiceert LNV de definitieve aanwijzingsbesluiten. Hiertegen staat beroep bij de Raad van State open.