Spring naar hoofd-inhoud

Toeristisch actieplan Ameland

Toerisme is veruit de belangrijkste economische pijler van Ameland.

Hoewel het momenteel niet echt slecht gaat met het toerisme op

Ameland, is er toch sprake van een lichte teruggang. Daarnaast is er

een breed gedragen gevoel dat het beter kan met het toerisme, niet

zozeer in het hoogseizoen maar wel in de overige seizoenen.

Om het toerisme een nieuwe impuls te geven worden een aantal problemen

onderkend. De belangrijkste is het ontbreken van een duidelijke

identiteit en richtinggevende toekomstvisie. Voorts ontbreekt er een

goed samenwerkingsverband voor ondernemers en is ook de samenspraak

tussen gemeente en de sector niet goed gestructureerd. Uit deze

knelpunten komt de algemeen gestelde vraag naar voren:

"Waar wilt u naar toe met het eiland?"

 

Deze vraag viel samen met het door het Ministerie van Economische

Zaken opgestelde beleidsdocument "Vernieuwde Toeristische Agenda". In

deze agenda heeft het Ministerie gekozen voor het actief stimuleren

van inkomend toerisme en daarbij de pijlen onder meer gericht op de

kust, stedelijk-culturele omgeving en grote evenementen. Voor het

stimuleren van het kusttoerisme zijn 4 pilotlocaties uitgekozen,

waarbij in alle gevallen het (her)ontwikkelen en realiseren van

identiteit centraal staan. Ameland is één van die pilot-projecten

geworden. Naast het Ministerie van EZ en de Gemeente Ameland, zijn de

Provincie Fryslan en de VVV Ameland participanten in dit project.