Spring naar hoofd-inhoud

Servicepunt handhavingssamenwerking Waddenzee van start

 

Op 4 oktober a.s. gaat het Servicepunt handhaving Waddenzee officieel van start. Met de start van het Servicepunt handhaving Waddenzee wordt de samenwerking op het gebied van de handhaving in de Waddenzee verbeterd. De belangrijkste taak van dit servicepunt is het coördineren van samenwerking en informatie-uitwisseling. Het servicepunt wordt daarin een belangrijk kenniscentrum. Bij de handhaving van wet- en regelgeving zijn vele partijen betrokken zoals provincie Fryslan, de Stuurgroep Waddenprovincies (Groningen, Fryslan, Noord-Holland), regiopolitie, ministerie van LNV, rijkswaterstaat, koninklijke marine en douane. Het servicepunt coordineert onder meer op het handhaven van de visserij- en natuurbeschermingswet, het toezicht op de wadloopgidsen, veerboten, rondvaartboten en recreatievaart, de droogvalregeling en verstoring van eidereenden.

 

Achtergrond

In 1996 is met de oprichting van het Wadden Handhavings Overleg een start is gemaakt voor de gezamenlijke handhaving in het waddengebied. Dit Wadden Handhavings Overleg is ontstaan vanuit het Regionaal Coördinatiecollege Waddengebied (RCW) met als belangrijkste taak de coördinatie van de handhaving (toezicht en opsporing) van wet- en regelgeving op de Waddenzee en het maken van afspraken daarover. De oprichting van het Servicepunt handhaving Waddenzee vloeit rechtstreeks voort uit de bestuursovereenkomst die verschillende ministeries, de provincies Noord Holland, Fryslan en Groningen, de Waddenzee kust gemeenten, de Waddeneilanden, het Openbaar Ministerie en de politie recent met elkaar hebben afgesloten.

 

Taken Servicepunt handhaving Waddenzee

Het Servicepunt handhaving Waddenzee is van en voor alle in het Wadden Handhavings Overleg en het Regionaal Coordinatiecollege Waddenzeegebied samenwerkende partijen met toezichthoudende en handhavende verantwoordelijkheden op de Waddenzee, met als doel het ondersteunen van het versterken en het bevorderen van de coördinatie en afstemming van alle toezichts- en handhavingsaspecten en -kwesties op de Waddenzee, door:

Voor de periode tot 1 juli 2005 zijn de belangrijkste punten:

* het overnemen van het secretariaat van het Wadden Handhavings overleg;

* het opzetten van een gezamenlijke handhavingscommunicatie van de handhavende organisaties, gericht op de professionele en de recreatieve gebruikers van de Waddenzee;

* het maken van een jaarplan voor handhavingssamenwerking in 2005;

* het verzamelen en analyseren van gegevens over gebeurtenissen op de Waddenzee die verband houden met de handhaving van wet- en regelgeving.