Spring naar hoofd-inhoud

Rijksprojectenprocedure voor gaswinning onder de Waddenzee

De ministerraad heeft op voorstel van minister Brinkhorst van Economische Zaken, minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Peijs van Verkeer en Waterstaat besloten tot het van toepassing verklaren van de rijksprojectenprocedure op de gaswinning onder de Waddenzee.

Dit gebeurt met het oog op de wens van het kabinet om gaswinning onder de Waddenzee binnen strikte randvoorwaarden voortvarend aan te pakken

vanwege het grote maatschappelijke belang ervan.

 

Middels dit besluit wordt de eerste stap gezet voor de uitvoering van de

coördinatie van het vergunningentraject voor gaswinning zoals dat is

aangegeven in het kabinetsstandpunt van 28 juni 2004 over het Waddenzeebeleid. Dit kabinetsbesluit opent alleen de toegang tot de

rijksprojectenprocedure voor gaswinning onder de Waddenzee. Voordat

daadwerkelijk tot gaswinning kan worden overgegaan, moet nog een aantal

vervolgbesluiten worden genomen. Het besluit wordt toegezonden aan de

Tweede Kamer, die binnen vier weken nadat het is toegestuurd tot

behandeling van het besluit kan overgaan.

 

RVD, 15.04.2005