Spring naar hoofd-inhoud

Provincies: honderden kilometers dijken, dammen en duinen onder de maat

Ondanks de lopende rivierverruimings- en dijkverbeteringsprogramma's voldoen honderden kilometers dijken, dammen en duinen niet aan de wettelijke norm. Dat melden provincies deze maand aan de minister van Infrastructuur & Milieu, Melanie Schultz van Haegen. Als toezichthouder op de waterkeringen hebben zij de wettelijke plicht om iedere vijf jaar te rapporteren of de primaire waterkeringen in Nederland aan het wettelijk vastgestelde veiligheidsniveau voldoen. Door de gezamenlijke inspanning van de provincies en waterkeringbeheerders (Rijkwaterstaat en waterschappen) is het beeld van de toestand van de keringen veel duidelijker dan in 2006.

Uit de toetsing blijkt echter dat komende jaren veel dijken verbeterd moeten worden om aan de wettelijke normen te voldoen. Wanneer een kering niet voldoet, is er zelden sprake van een acuut veiligheidsprobleem. De provincies beseffen dat momenteel flink bezuinigd moet worden en maken zich zorgen over de financiering van de maatregelen om de Nederlandse waterveiligheid op peil te houden. Provincies pleiten daarom voor herziening van het toets- en investeringssysteem, om met beperkte middelen maximale veiligheid mogelijk te maken.

Met de huidige toetsingsmethode wordt een dijk goedgekeurd of afgekeurd, een tussenweg is er niet. De provincies zien een oplossing in het toepassen van een risicobenadering met een verfijnder toetsingssysteem, dat recht doet aan de werkelijke toestand van een kering. Wanneer elke kering een rapportcijfer krijgt voor de veiligheid en de gevolgen van een mogelijke doorbraak, kunnen de dijkvakken die het grootste risico opleveren het eerst worden aangepakt. Zo houdt Nederland droge voeten, met het afgesproken budget.

De provincies hebben drie wettelijke taken/bevoegdheden op het gebied van waterveiligheid:

1. toezicht houden op de vijfjaarlijkse toetsing van de waterkeringen in heel Nederland

2. goedkeuringsbevoegdheid voor dijkverbeteringplannen van de waterkeringbeheerder

3. coördinator vergunningverlening van de dijkverbetering aanwijzingsbevoegdheid en (eventueel) inplaatstredingsbevoegdheid bij het in gebreke blijven van een waterkeringbeheerder in het geval van gevaar.