Spring naar hoofd-inhoud

Provincie legt RWE Essent geen bouwstop op

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen gaat RWE/Essent geen bouwstop opleggen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Ook denkt het college dat met de informatie die ze nu heeft de Natuurbeschermingswetvergunning reparabel is. Omdat het ongewenst is dat RWE nu zonder vergunning bouwt zullen GS de verdere bouw van de centrale toestaan.

Natuurbeschermingswetvergunning
Afgelopen woensdag vernietigde de Raad van State (RvS) de Natuurbeschermingswetvergunning voor de realisatie van de centrale in de Eemshaven. Negentien van de 24 bezwaren tegen deze vergunning zijn niet door de RvS overgenomen. Zo vindt de Raad over de toename van stikstofdepositie op de Nederlandse Wadden dat de provincie terecht heeft geoordeeld dat die aanvaardbaar is. Ook voor kwalificerende vogelsoorten zijn door de provincie de juiste conclusies getrokken.

Op vijf punten vindt de Raad van State dat de verleende vergunning verduidelijkt moet worden. Allereerst moet de bouw van de centrale in samenhang met de verdieping en vergroting van de Eemshaven worden beoordeeld. Verder moet er nader onderzoek plaatsvinden naar de gevolgen van stikstof op de Duitse Waddeneilanden. Ook oordeelt de RvS dat er onderzoek moet komen naar de effecten van de trillingen van het heien op zeehonden en bruinvissen in de Waddenzee. Ten vierde zijn de effecten van koelwaterlozingen op de Waddenzee te mager omschreven. Tot slot moet, (naar aanleiding van  beroep door RWE), beter gemotiveerd worden of een lichtuitstraling door RWE van 0 lux op de rand van de Waddenzee  haalbaar is. In de nieuwe vergunning kan deze verduidelijking alsnog worden gegeven.

Betrouwbare partner
Bij de bouw van de centrale in de Eemshaven zijn veel partijen betrokken. Het college van GS wil graag een betrouwbare partner zijn en blijven in de totstandkoming van de centrale. Bovendien zijn er geen effecten op de natuur die een bouwstop op dit moment rechtvaardigen. Daarom heeft ze besloten de bouw nu niet stil te laten leggen. Mede op basis van recente informatie zal een vernieuwde vergunningsaanvraag van RWE weer in behandeling worden genomen. Uitgangspunt van de provincie is dat bij het verlenen van de vergunningen voor de bouw van de centrale zowel de belangen van de kwetsbare natuurwaarden in de Waddenzee als de economische ontwikkeling van het Eemsdelta-gebied op een verantwoorde manier wordt genomen.