Spring naar hoofd-inhoud

Overeenstemming reglement Raad van Advies TSM Doeksen

Er is overeenstemming bereikt over het reglement van de nieuw op te richten Raad van Advies TSM/Doeksen voor zowel Terschelling als Vlieland. De gemeentes Terschelling en Vlieland, EVT en de klantenpanels van Terschelling en Vlieland hebben deze overeenstemming gezamenlijk bereikt.

Ook de Staat kan zich hierin vinden. De twee Raden gaan bestaan uit vijf à zes leden, die met mandaat en draagvlak de belangen van hun achterban op de eilanden behartigen. Daarnaast gaat een onafhankelijke voorzitter de vergaderingen leiden, zijn vertegenwoordigers van TSM aanwezig en zal een vertegenwoordiger namens het Consumentenplatform Waddenveren West de vergaderingen bijwonen.

Naast overeenstemming over het reglement, is er ook overeenstemming bereikt over de profielschets van een onafhankelijk voorzitter. Na ondertekening van het reglement door betrokken partijen wordt op korte termijn invulling gegeven aan de bemensing van de Raden van Advies voor Terschelling en Vlieland en aan het aantrekken van een voorzitter.

De betrokken partijen hebben in overleg afgesproken, zich in te spannen om op 31 oktober  a.s. de Raden van Advies te installeren.

Naar aanleiding van de afspraken die op 3 april 2014 gemaakt zijn tussen EVT, het Rijk en TSM, heeft TSM zich verplicht de Raden van Advies in te stellen. De Raden van Advies geven de directie van TSM gevraagd en ongevraagd advies over veerdienst-gerelateerde zaken. Hierdoor spant men zich gezamenlijk in, het belang van de eilanden met betrekking tot de veerdienst te versterken. De vijf à zes leden in de Raad behartigen de belangen van hun achterban, die bijvoorbeeld bestaat uit de logiesverstrekkers, horecaondernemers, busbedrijven, eilandbewoners die gebruik maken van de veerdienst en passagiers van de wal.