Spring naar hoofd-inhoud

Overeenkomst over aanpak kweldergebied bij Hallum

In het kweldercentrum Noarderleech bij Hallum hebben bestuurders van de provincie Friesland, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea en de gemeente Ferwerderadiel op 30 mei hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst ‘Vijfhuizen, fan swiet nei sâlt’. Hierin maken zij afspraken over de bouw van onder andere een gemaal in de zeedijk met vispassage, aanleg van watergangen, een fietspad en de inrichting van het buitendijkse kweldergebied bij Hallum. De werkzaamheden starten in 2017. Het project is naar verwachting in 2018 klaar.

Het brede buitendijkse kwelderlandschap bij Hallum is een ideale omgeving voor vissen om van het zoete binnenwater naar de zoute Waddenzee te trekken en andersom. Het nieuwe gemaal voorziet naast een betere waterafvoer ook in een vismigratiepunt voor trekvissen. Het gemaal krijgt een uitstroomkanaal waarlangs het zoete water door het kwelderlandschap richting zee stroomt. Dit lokt de vissen door het kweldergebied richting de vispassage in het gemaal. Planten- en diersoorten die van nature op de kwelder leven krijgen een ideale leefomgeving. Betrokken partijen willen het gebied tevens aantrekkelijker maken voor natuurliefhebbers, recreanten en toeristen via de aanleg van een vaarroute voor kleine sloepen en een fietspad. 

Het project Vijfhuizen is een samenwerking van provincie Friesland, gemeente Ferwerderadiel, It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân. Het project is mogelijk met financiële steun van het Waddenfonds, Europese subsidie, Rijkswaterstaat en het Programma voor een Rijke Waddenzee. Wetterskip Fryslân is projectleider voor de bouw van het gemaal, de aanleg van de watergangen, kaden en het fietspad. It Fryske Gea richt het kweldergebied in.