Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwe leerstoel ecologie van de zandige kust

Strand, meer dan zand

Nederland wordt opgehoogd. Talrijke zandsuppleties houden ons land droog, maar de ecologische gevolgen hiervan zijn vrijwel onbekend. De Delta-commissie adviseert een forse schaalvergroting van de kustsuppleties. Daarvoor is er niet alleen veel meer zand nodig, het heeft ook grote gevolgen voor het milieu.

Zandwinlocaties moeten op ecologisch verantwoorde plaatsen worden gekozen en ook het suppleren zelf kan in ecologische zin beter. Er is dus behoefte aan kennis over de ecologie van de zandige kust, precies op het moment dat de leerstoel wordt ingesteld.

Zandstranden die ogenschijnlijk verlaten zijn, bieden leefruimte aan tal van organismen. Het strand en de brandingszone zijn levende ecosystemen en vormen een waardevol onderdeel van het kustecosysteem als geheel. Menselijke activiteiten zoals zandsuppleties en recreatie bedreigen het functioneren van dit systeem. De natuur van de kust staat onder druk. In de plannen van de Deltacommissie voor de kustverdediging overheerst het cultuurlandschappelijk aspect.

'Strand, meer dan zand' pleit voor een grotere rol voor ecologische aspecten in integraal kustbeheer. Belangrijke aanbevelingen uit het onderzoek zijn het reserveren van ruimte voor ecologische processen aan de kust om te kunnen meegroeien met de zee en het instellen van een strandreservaat. Dit kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de Nederlandse kust, waarin voor de komende generaties ruimte is voor zowel economische ontwikkeling als voor natuurwaarden in een veilige omgeving.

Prof.dr. G.M. Janssen sprak op 4 december de rede uit met de titel 'Strand, meer dan zand' en aanvaardde hiermee het Bijzonder hoogleraarschap Ecologie van de zandige kust en het Waddengebied vanwege de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds bij de faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

De leerstoel komt voort uit een samenwerkingsverband tussen de Waterdienst van Rijkswaterstaat en het Instituut voor Ecologische Wetenschappen van de VU.  Er is een groeiende  behoefte aan kennis bij RWS over de ecologie van de zandige kust en het waddengebied. Afstemming tussen de ecologische kennis en de kennis nodig voor handhaving en verbetering van het kustfundament.

Lees meer over de ecologie van de zandige kust op deze website