Spring naar hoofd-inhoud

Natuurambities voor Afsluitdijk opgesteld

Het programma 'Naar een rijke Waddenzee' (PRW) heeft in samenwerking met een aantal natuurorganisaties en provincies de natuurambities bij de renovatie van de Afsluitdijk opgesteld. Trekker Wim Schoorlemmer vertelt wat die ambities inhouden.

Welke organisaties denken mee over de natuurambities?

"Binnen dit project werkt PRW samen met Landschap Noord-Holland, 't Fryske Gea, Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer, Waddenvereniging, Stichting Wad, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en de provincies Noord-Holland en Fryslân. Het doel is natuurherstel in het gebied rond de Afsluitdijk."

"Trekvissen als paling, fint, rivierprik en zalm hebben moeite om van de Waddenzee naar het IJsselmeer te komen, de Afsluitdijk vormt een ecologische barrière. Ook de zoetwatermassa's die op de Waddenzee worden gespuid hebben effect op de natuur. Planten en dieren in het zoute water overleven dat vaak niet en het is slecht voor de bodemecologie."

De verschillende ambities lagen aanvankelijk ver uiteen. Hoe kreeg PRW de neuzen één kant op?

"Door de financiële crisis is minder geld beschikbaar voor projecten op de Afsluitdijk. Een tegenvaller voor consortia die eerder natuurambities opstelden. Toch wilden sommige andere partijen opnieuw meedenken en samen ambities formuleren. Ambities die financieel haalbaar zijn of op andere projecten kunnen meeliften."

Wat zijn die ambities?"

De belangrijkste wens is het herstel van een brakwaterzone, omdat de Afsluitdijk een onnatuurlijke barrière is tussen zout en zoet water. Een overgangszone van brak water met een eigen habitat ontbreekt. Daarnaast kunnen trekvissen in zo'n zone op een geleidelijke manier wennen aan zout of zoet water. Ook willen we vispassages, zodat vissen de dijk gemakkelijker kunnen passeren.

Zijn er ook ambities voor de aansluiting op het vaste land?

"Ja, we willen graag een natuurlijkere aansluiting van de koppen van de Afsluitdijk op het vaste land bij Den Oever en Zurich. Van bijvoorbeeld rietoevers en zoetwatermoerassen aan de kant van Friesland profiteren de noordse woelmuis en vogels, waaronder de roerdomp."

U zegt, we kunnen financieel op andere projecten meeliften. Kunt u een voorbeeld geven?

"Op dit moment hebben vogels te weinig hoogwaterplaatsen om te rusten. Bijvoorbeeld, bij de aanleg van de extra spuicapaciteit komt veel grond vrij. Van dat materiaal kunnen mogelijk vogeleilanden worden gemaakt. Zo zouden we kunnen meeliften op een ander project."