Spring naar hoofd-inhoud

Natuur klem in Waddenzee

Zeist - Vogelbescherming Nederland vindt dat de natuur in de Waddenzee door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt klem gezet.

Na de uitspraak van de Raad van State op 27 februari jl. dat mosselzaadvisserij in de Waddenzee mogelijk schadelijk is, beschuldigen mosselvissers de natuurbeschermingsorganisatie ervan dat zij de schuldige is als er straks misschien niet meer op mosselen gevist mag worden. Vogelbescherming vindt deze aantijging onterecht.

De minister heeft terecht aangegeven dat de Waddenzee in een slechte staat verkeert. Omdat het gaat om een belangrijk natuurgebied dat, onder de Vogel- en Habitatrichtlijn en Natuurbeschermingswet de hoogste vorm van bescherming geniet heeft zij toegezegd zich in te zullen zetten voor natuurherstel. Tegelijkertijd blijft zij vergunning verlenen voor mossel(zaad)visserij, ook al wordt onvoldoende aangetoond dat mosselvisserij niet schadelijk is voor het Waddenzeemilieu. In haar besluit van dinsdag 11 maart jl. zegt de minister voor de mosselsector 'perspectief te willen behouden om op een duurzame manier te opereren in een belangrijk natuurgebied'.
Vogelbescherming vindt dat de Waddenzee geen proeftuin mag zijn. De discussie moet gaan over het natuurherstel, waarbij de ecologische randvoorwaarden moeten bepalen of er in de toekomst ruimte is voor economische activiteiten, zoals mosselvisserij.

Politieke agenda
De Waddenzee staat in de top tien van de wereldranglijst van getijdennatuur en is een van de meest waardevolle wetlands van onze planeet. Vogelbescherming Nederland pleit er nadrukkelijk voor dat 'natuurherstel van de Waddenzee' nu bovenaan op de politieke agenda komt te staan. De discussie dreigt nu te verzanden in maatregelen voor het wel of niet vissen van schelpdieren. De Waddenzee verkeert al jaren in een slechte staat en op de minister rust een internationale verplichting die te herstellen.

Herstel
Miljoenen vogels zijn op de Waddenzee aangewezen om er te broeden, bij te tanken of te overwinteren. Natuurherstel in dit internationaal beschermde natuurgebied dient zich te richten op het kwetsbare ecosysteem, rijke bodemleven; op zoogdieren, vissen en vogels. Wilde schelpdierbanken, zoals mosselzaadbanken, zijn een belangrijk element in het kustgebied en vormen de koraalriffen van het noorden. Ze dienen niet alleen als voedsel voor vogels, maar hebben ook een sedimentvangende functie als bouwer van wadplaten. Ze vormen een belangrijke buffer voor de zeespiegelrijzing door klimaatveranderingen. Hun aanwezigheid is bepalend voor de structuur en functioneren van het waddensysteem.