Spring naar hoofd-inhoud

Klimaatdoelen kabinet op koers

De klimaatdoelstellingen van het kabinet voor 2010 zijn gerealiseerd. Ook voor 2011 ziet het er goed uit als het gaat om CO2 reductie en de realisatie van hernieuwbare energie. De uitstoot van broeikasgassen is de afgelopen jaren afgenomen en zal de komende jaren verder dalen.

De forse groei van het aandeel duurzame energie zorgt het komende decennium voor een trendbreuk in het fossiele energieverbruik. Maar om de doelen voor 2020 te halen zouden door het volgende kabinet aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Dat zijn de belangrijkste conclusies van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) die de milieudoelen van het kabinet hebben geƫvalueerd. Minister Tineke Huizinga van VROM stuurde vandaag de tussenbalans namens het kabinet naar de Tweede Kamer.

Energiebesparing onvoldoende De kabinetsdoelen voor 2011 voor wat betreft reductie van broeikasgassen en de verhoging van het aandeel duurzame energie worden hoogstwaarschijnlijk gehaald. Maar voor het halen van de doelen in 2020 is aanvullend beleid nodig. De meeste sectoren (bijvoorbeeld land- en tuinbouw, verkeer) liggen op koers voor 2011 en zijn op de goede weg voor het halen van de 2020-doelstellingen. Uit de tussenbalans komt naar voren dat de energiebesparing nog niet op schema loopt. Het huidige beleid is niet voldoende om het doel van jaarlijks gemiddeld twee procent energiebesparing tot 2020 te realiseren. Wel was in 2008 en 2009 sprake van een omslag: in die jaren zijn bijna 350.000 woningen verbeterd. Er is dus sprake van een trendbreuk maar het tempo is nog onvoldoende. Het ECN heeft in opdracht van het ministerie van VROM onderzoek gedaan naar mogelijke aanvullende beleidsopties zodat de klimaatdoelen van Nederland in 2020 kunnen worden gehaald. Een volgend kabinet zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor meer verplichtende maatregelen voor (energie-)bedrijven, woningeigenaren en woningcorporaties op het gebied van energiebesparing. Een lijst van mogelijke aanvullende maatregelen is bij de Kamerbrief gevoegd.

Milieuconvenanten als vliegwiel Naast een evaluatie van de klimaatdoelstellingen is ook gekeken naar het effect van het afsluiten van convenanten met marktpartijen en andere overheden. Het Rijk heeft de afgelopen jaren met gemeenten, provincies, waterschappen, werkgeversorganisaties, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven akkoorden gesloten waarin klimaatafspraken zijn vastgelegd. Door het afsluiten van convenanten, zo is de conclusie, is een beweging tussen overheid en marktpartijen op gang gebracht, die heeft bijgedragen aan het realiseren van de doelstellingen. Milieudoelen Het kabinet wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. Hoe het dat wil doen, staat in het beleidsprogramma 'Nieuwe energie voor het klimaat'. In 2020 moet Nederland 30 procent minder broeikasgassen uitstoten, het tempo van energiebesparing moet omhoog van gemiddeld 1 naar 2 procent per jaar en het aandeel duurzame energie van ons totale energiegebruik stijgen tot 20 procent. Innovatie speelt binnen het beleidsprogramma een belangrijke rol: met de uitwerking van een groot aantal innovatieprogramma's wordt geprobeerd een flinke stap te zetten op het gebied van CO2 vermindering.

Download: De brief aan de Tweede Kamer (pdf, 22 KB)