Spring naar hoofd-inhoud

Kabinet stemt in met concept Derde Nota Waddenzee

De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met het concept aangepast deel 3 Planologische Kernbeslissing (PKB) Derde Nota Waddenzee.

Centraal in de PKB staat de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. In het concept is het kabinetsstandpunt over het advies van de Adviesgroep Waddenzeebeleid, de resultaten van de passende beoordeling (Europese Vogel- en Habitatrichtlijn) en de strategische milieubeoordeling verwerkt. Over het concept en de twee beoordelingen volgt een inspraakprocedure van 12 januari tot 22 februari 2006.

 

In de PKB is het ruimtelijk beleid voor het Waddenzeegebied vastgelegd voor de komende tien jaar met een vooruitblik naar 2030. Er zijn doelen en keuzes gemaakt voor de ontwikkeling van het gebied als het gaat om landschap, archeologie, veiligheid en bereikbaarheid. De aanwezige kernkwaliteiten en natuurlijke rijkdommen bieden kansen voor economische ontwikkeling. Projecten of plannen zijn te realiseren zolang ze passen binnen de centrale doelstelling. De PKB geeft aan welke voorwaarden worden gesteld aan dergelijke initiatieven. De PKB vormt de basis van het Beheer- en Ontwikkelingsplan dat de regio samen met het Rijk gaat opstellen. De ontwikkelingen worden ondersteund met de opzet van het Waddenfonds. Het fonds (800 miljoen euro) is bedoeld voor extra investeringen op het gebied van natuurherstel en ontwikkeling, vermindering van bedreigingen, duurzame economische ontwikkeling en kennis en monitoring.

 

Uitbreiding van bestaande havens en bedrijventerreinen in de Waddenzee is alleen landinwaarts toegestaan. Aanleg van nieuwe havens en bedrijventerreinen in of direct grenzend aan de Waddenzee mag niet. Er mogen geen windturbines worden geplaatst in de Waddenzee. Plaatsing van windturbines nabij de Afsluitdijk is ongewenst. Gelet op het belang dat het kabinet hecht aan windenergie is een onderzoek aangekondigd op welke manieren windturbines nabij de Afsluitdijk en de Houtribdijk landschappelijk verantwoord mogelijk zouden kunnen zijn. Plaatsing in de nabijheid van de Waddenzee zal van geval tot geval worden beoordeeld.

 

Recreatief gebruik van de Waddenzee wordt in allerlei vormen toegestaan, al gelden er wel beperkingen. Er mogen geen nieuwe jachthavens worden aangelegd. Het aantal ligplaatsen voor de recreatievaart in de bestaande havens mag maximaal 4.400 bedragen. En in de toekomst zijn waterskiën en jetskiën of andere vergelijkbare gemotoriseerde activiteiten verboden.

 

Nieuwe opsporing en winning van gas onder de Waddenzee wordt onder strikte voorwaarden mogelijk gemaakt. De randvoorwaarden worden uitgewerkt zoals voorgeschreven in de Mijnbouwwet en in de vergunningverlening op grond van de natuurbeschermingswet 1998.

 

Mechanische kokkelvisserij is niet meer toegestaan. De handmatige kokkelvisserij wel. Het handmatig rapen van schelpdieren voor eigen gebruik is toegestaan tot een maximum van 10 kilo per persoon per dag. Met het commercieel rapen van Japanse oesters wordt een kleinschalig experiment gestart.

 

Duisternis is toegevoegd als één van de landschappelijke kwaliteiten die onderdeel uitmaken van een het gebied. Het kabinet zet zich in om verstoring van de nachtelijke duisternis door licht te voorkomen.

 

Het concept aangepast deel 3 PKB van de Derde Nota Waddenzee voldoet aan de voorwaarden van de Habitatrichtlijn en de herziene Natuurbeschermingswet 1998. Het concept is een vervolg op het in november 2001 gepubliceerde deel 3 PKB Derde Nota Waddenzee. Die procedure kon toen niet worden afgerond door onder meer de val van het kabinet Kok-II. Naar verwachting wordt voor de zomer 2006, na verwerking van de inspraak, het aangepaste deel 3 van de PKB Derde Nota Waddenzee naar de Tweede Kamer gestuurd. Na instemming van de Tweede- en Eerste Kamer wordt de PKB deel 4 uitgebracht en is de Planologische Kernbeslissing formeel van kracht.