Geulverlegging vaargeul Ameland te hoge impact op natuur Waddenzee

Rijkswaterstaat vraagt geen vergunning aan voor het realiseren van de geulverlegging Reegeul-Oost in de Waddenzee. Het gaat hier om de vaargeul tussen Holwerd en Ameland. De verlegging van de geul heeft een te hoge impact op de natuurwaarden van de omliggende Wadplaten en is daarom strijdig met de instandhoudingsdoelen van de Waddenzee.

De geulverlegging Reegeul-Oost was, naast de reeds gerealiseerde bochtafsnijding Vloedgeul, de tweede bochtafsnijding die is voorgesteld in het kader van het Open Plan Proces (OPP) voor verbetering van de vaarverbinding Holwerd-Ameland.

Bijzondere zandbanken
Voor het realiseren van de geulverlegging Reegeul-Oost is in 2019 gestart met het voorbereiden van de benodigde vergunningen en ontheffingen voor het uitvoeren van de werkzaamheden om de Reegeul-Oost te verleggen. Daarbij is een fundamenteel knelpunt naar voren gekomen: de verlegging veroorzaakt teveel areaal verlies van permanent ondergelopen zandbanken (Habitattype H1110).

Voedselweb
Dit type natuur omvat de geulen en permanent overstroomde platen van de Waddenzee inclusief kleine prielen. De zandbanken zijn meestal onbegroeid; plaatselijk bevatten ze algengemeenschappen of begroeiingen met groot zeegras. Het habitattype is van groot belang vanwege de biomassa en diversiteit aan diersoorten en is een belangrijke pijler in het voedselweb van de Waddenzee. De staat van instandhouding is matig-ongunstig.

Stoppen
Rijkswaterstaat heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijkheden om dit knelpunt weg te nemen. Zo is er gekeken naar mogelijkheden tot aanpassing van de afmetingen en verlegging van de geul, maar dit bleek geen soelaas te bieden. Ook is het verlies aan dit areaal niet elders in de Wadden te compenseren. Daarom is door de Minister van I&W besloten om het vergunningstraject voor de Reegeul-Oost niet voort te zetten en het project stop te zetten.

De Tweede Kamer en de betrokken stakeholders zijn op de hoogte gebracht van het besluit.

Betrouwbaar
De andere maatregelen uit het Open Plan Proces om de dienstregeling betrouwbaarder te maken zijn eerder al gerealiseerd. De effecten van deze maatregelen op de uitvoering van de dienstregeling worden gemonitord.

Lange termijn
Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat samen met de provincie Fryslân, de gemeente Ameland en de gemeente Noardeast-Fryslân twee oplossingsrichtingen voor de bereikbaarheid van Ameland op de lange termijn: het optimaliseren van het bestaande vervoerssysteem of het verplaatsen van de vertrek- en aankomstlocatie.