Spring naar hoofd-inhoud

Geen afvalverbrander in haven Harlingen

Harlingen - De Waddenvereniging is tegen het voornemen van afvalbedrijf Omrin om in Harlingen een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te bouwen.

Deze AVI zal het aanzicht van de waddenkust voor decennia verpesten. Daarbij geeft de energieafdracht van de AVI aan zoutfabriek ESCO meer mogelijkheden om door te gaan met zoutwinning, ook onder de Waddenzee. De Waddenvereniging vindt dat de gemeente Harlingen serieus werk moet maken van een meer duurzame lokale economie. De ontwikkeling van Harlingen als afvalhoofdstad van Friesland staat hier lijnrecht tegenover. Een maatschappelijke kosten-baten analyse zou moeten worden uitgevoerd om de beste locatie te kiezen voor de verbranding van Fries afval.

Naast het maximaal 45 meter hoge bedrijfsgebouw zal de AVI een schoorsteen van ca. 70 meter hoog krijgen. De AVI zal dus al van verre zichtbaar zijn, terwijl het uitzicht vanaf de Waddenzee op de Harlingse haven momenteel al geen schoonheidsprijs verdient. Grootschalige industrie aan de Waddenzee moet zich bovendien concentreren op locaties waar van nature een diepe vaargeul aanwezig is, wat in Harlingen niet het geval is.

Voor toeristen zal Harlingen door de vestiging van een AVI minder aantrekkelijk worden. Harlingen zou haar verblijfsklimaat voor toeristen juist moeten verbeteren om extra werkgelegenheid te stimuleren. Deze noodzakelijke economische ontwikkeling wordt belemmerd als het imago van Harlingen door de komst van een AVI verwordt tot afvalhoofdstad van Friesland met een hoge fabriekspijp en mogelijk onfrisse lucht.

Het voorstel is om de energie die vrijkomt bij de afvalverbranding te leveren aan de nabijgelegen zoutfabriek ESCO. De Waddenvereniging vreest dat hierdoor de zoutwinning door ESCO verder gestimuleerd zal worden. De winning onder het Friese vasteland veroorzaakt voor boeren en andere bewoners nu al problemen. Zoutwinning onder de Waddenzee zou door bodemdaling desastreuze gevolgen hebben voor de natuur en de dynamiek in de Waddenzee.

Een goede analyse van de verwerkingsmogelijkheden van Fries afval moet verder gaan dan het kiezen van een plek in Friesland voor een eigen OMRIN-AVI. Aansluiting bij bestaande initiatieven, verder weg van de waddenkust, heeft onze voorkeur. Aan de Waddenzee heeft Delfzijl voorkeur vanwege de daar aanwezige grootschalige en energie-intensieve industrie, die stoom en elektriciteit van een AVI af kan nemen. Daarnaast is een AVI daar landschappelijk beter inpasbaar en zijn er in Delfzijl al plannen voor de vestiging van een AVI.