Spring naar hoofd-inhoud

Duister Wad plaagt tuinbouw

LEEUWARDEN - De glastuinbouw bij Berlikum komt in problemen door de wens van het rijk om het boven de Waddenzee 's nachts zo donker mogelijk te laten zijn.

Het kabinet wil de duisternis voortaan aanmerken als ,,een van de landschappelijke kwaliteiten'' van het natuurgebied. Hierdoor zal het nodig zijn ,,grootschalige lichthinder van bijvoorbeeld kassencomplexen te voorkomen''.

Het voornemen van de regering staat in het vertrouwelijke concept van de nieuwe planologische kernbeslissing (pkb) Waddenzee die deze krant in bezit heeft. De pkb regelt wat er de komende tien jaar in het gebied is toegestaan. Het kabinet legt behalve op het punt van de gaswinning meer beperkingen op dan toenmalig milieuminister Jan Pronk in 2002 voorstelde.

Het lichtschijnsel van de kassen in het Waddengebied is al een doorn in het oog van de milieubeweging. Als de pkb met deze tekst de eindstreep haalt, staan de natuurclubs sterker bij de rechter als ze nieuwe kassen willen tegenhouden of de huidige lichtsterkte willen terugdringen.

 

Tweede-Kamerlid Joop Atsma (CDA) wil dat het kabinet de passage over de lichthinder door kassencomplexen schrapt. Als er behoefte is om het schijnsel van de glastuinbouw aan te pakken, moet dit landelijk gebeuren en niet alleen in Friesland, meent hij. Atsma vreest anders grote nadelige gevolgen voor de Friese glastuinbouw, terwijl die van landbouwminister Cees Veerman de komende jaren juist mag uitbreiden.

 

Met zijn verzet neemt Atsma afstand van uitlatingen van voormalig CDA-kamerlid Peter van Wijmen. Die bracht in 2002 tijdens een kamerdebat de behoefte aan duisternis boven het Wad naar voren, kreeg bijval van de andere fracties en stelde dat kassenbouw bij de dijk voortaan uit den boze was.

 

Het streven naar duisternis is een beperking waar Nederland zelf voor kiest. Andere aanpassingen komen voort uit Europese regelgeving of uitspraken. Zo moet Nederland beter registreren wat de invloed is van menselijke activiteiten op de vogel- en zeehondenstand. Ook komen er strengere eisen voor mosselvisserij, uitbreiding van eilander industrie en voor bouwwerken in de Noordzee. Uitbreiding van jachthavens blijft taboe, wel wenst het kabinet een zoet-zoutovergang langs de waddenkust.