Spring naar hoofd-inhoud

Bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee blijft binnen de grenzen

De bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee blijft binnen de toegestane grenzen. Dat blijkt uit de rapportage 2010 van de NAM. De Commissie voor de milieueffectrapportage, die als onafhankelijke Auditcommissie optreedt, vindt deze conclusie aannemelijk.

Om iets te kunnen zeggen over de effecten op de natuur zijn meetresultaten van meerdere jaren nodig. Voor goede conclusies over effecten op de natuur kan volgens de Auditcommissie de samenhang tussen de verschillende metingen nog verder verbeterd worden.

De NAM startte in 2007 met winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het 'hand aan de kraan principe'. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar gestopt wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in de Waddenzee. Hiervoor voert de NAM een uitgebreid monitoringsprogramma uit. De monitoring wordt ieder jaar gecontroleerd door de Auditcommissie voor gaswinning onder de Waddenzee.

Om zeker te zijn dat geen aantasting van de natuur plaatsvindt is er een uitgebreid monitoringsprogramma in de Waddenzee. Uit de resultaten van deze monitoring zijn nog geen conclusies te trekken over mogelijke gevolgen op natuurwaarden omdat deze gevolgen pas na meerdere jaren meten waarneembaar kunnen zijn.

De mogelijke invloed van bodemdaling door gaswinning op natuurwaarden is indirect. Er is sprake van effectketens. Bijvoorbeeld: door de bodemdaling vermindert de hoogte en de omvang van de wadplaten. Hierdoor zijn er minder schelpdieren, waardoor er minder voedsel is voor vogels. Al deze aspecten worden gemeten in het monitoringsprogramma.

Aanbeveling
Volgens de Auditcommissie is er verbetering mogelijk in de meetmethode en afstemming van de metingen in de keten. Hierdoor kunnen de meetresultaten in samenhang worden beoordeeld en conclusies beter onderbouwd. De samenhang tussen de metingen is dit jaar verbeterd, maar verdere optimalisatie is mogelijk. De evaluatie van het monitoringsprogramma in 2012 biedt daarvoor de mogelijkheid.

De Auditcommissie adviseert bijvoorbeeld de meetmethode voor de hoogte en het oppervlak van wadplaten te verbeteren. De resultaten van een proef van de NAM met lasermetingen van wadplaten uit een vliegtuig (Lidar) zijn veelbelovend. Dit is een minder kwetsbare methode dan spijkermetingen op de wadplaten en luchtfoto's (deze metingen zijn dit jaar mislukt).

Zie voor meer informatie het rapport Monitoringsadvies 2010 op de site van de Commissie voor de m.e.r..

meer informatie over bodemdaling door gaswinning op waddenzee.nl, hier vindt u ook de eerdere rapporten van de auditcommissie.