Spring naar hoofd-inhoud

3,1 miljoen euro provinciale en gemeentelijke subsidie voor leefbaarheidsprojecten in de regio Eemsdelta

De provincie Groningen en de gemeenten in de regio Eemsdelta financieren vanuit het Fonds van het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta drie projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van de leefbaarheid in de regio Eemsdelta. Aan het project Centrumversterking Uithuizen (gemeente Eemsmond) wordt 1.444.000 euro toegekend, de gemeente Delfzijl ontvangt een bijdrage van 365.000 euro voor het project Alle dorpen een dak, en een bijdrage van 1.291.120 euro voor het project Onderwijstransitie.

Plan Centrumversterking Uithuizen (gemeente Eemsmond)

Het plan van de gemeente Eemsmond betreft het centrumdorp Uithuizen. In deze kern wordt het voorzieningenniveau zoveel mogelijk in stand gehouden, omdat dat niet alleen voor de kern zelf, maar voor de regio van belang is. Dat maakt dit project, naast de bestaande leegstand en de verpaupering, urgent. Net als elders staat ook in Uithuizen het centrum onder druk. Het plan dat de gemeente heeft ingediend, brengt een beweging van winkelvoorzieningen op gang. Tegelijkertijd wordt het aantal m2 winkelvloeroppervlak teruggebracht. Het centrum wordt hiermee compacter en toekomstbestendiger. Concreet worden de passage en het pand (boekhandel, met daarboven woningen) aan de kop van het centrale plein (de Blink) gesloopt. De daar gevestigde winkels zijn/worden geherhuisvest. Ondernemers investeren hier zelf in. Ook de te slopen woningen zullen in het centrum van het dorp worden vervangen. De woningcorporatie speelt hierbij een belangrijke rol.

Door de schuifpuzzel die door de aankoop en sloop van panden op gang wordt gebracht, is het ook mogelijk om de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren. Het centrale plein zelf ligt er ook vaak desolaat bij. Het positieve gegeven dat er door de ingrepen winkels naar dit plein verhuizen is onvoldoende om het –ook in de toekomst- echt als een prettig plein te ervaren. Het is duidelijk dat hier –wil het plein toekomstbestendig zijn- een kwaliteitsslag in de openbare ruimte moet worden gemaakt.

Totale projectkosten 20.000.000 euro, Toegekende bijdrage vanuit het Financieel Arrangement Reserve Leefbaarheid Krimp 1.444.000 euro.

Alle Dorpen een dak (gemeente Delfzijl)
De gemeente Delfzijl wil met deze aanvraag voor ieder dorp en iedere wijk een dorpshuis of vergelijkbare ontmoetingsplek ontwikkelen om zo een bijdrage te leveren aan een plek voor belangrijke maatschappelijke functies van een dorp of wijk. Een dergelijke voorziening draagt bij aan de versterking van de leefbaarheid.

Het initiatief om zo'n voorziening te ontwikkelen wordt overgelaten aan de dorpen en de wijken. De gemeente speelt daarbij een faciliterende rol. De gevraagde bijdrage moet een noodzakelijke financiële ondersteuning geven aan een dergelijke voorziening (geen bijdrage in de exploitatie).

Totale projectkosten 665.000 euro. Toegekende bijdrage vanuit het Financieel Arrangement Reserve Leefbaarheid Krimp 365.000 euro.

Onderwijstransitie gemeente Delfzijl (gemeente Delfzijl)

De aanvraag heeft betrekking op de scholentransitie die in de gemeente tot stand wordt gebracht. Het voornemen tot deze transitie is al ingezet in het kader van het Woon- en leefbaarheidsplan voor de DEAL-gemeenten en is in een versnelling gekomen door de noodzaak scholen op korte termijn (binnen 5 jaar) aardbevingsbestendig te maken. In het kader van deze transitie zal de gemeente van 20 scholen naar 10 scholen gaan. Er zullen nieuwe integrale kindcentra worden gebouwd in Wagenborgen, Spijk, Delfzijl-west en Tuikwerd er zullen semi permanente kindcentra worden gebouwd (levensduur 10 – 15 jaar) in Woldendorp en Farmsum. Een bijdrage uit het Financiële Arrangement stelt de gemeente in de gelegenheid deze majeure operatie financieel rond te maken.

Totale projectkosten 36.397.793 euro. Toegekende bijdrage vanuit het Financieel Arrangement Reserve Leefbaarheid Krimp 1.291.120 euro.