Coalitie Wadden Natuurlijk

De Waddenzee is het grootste natuurgebied van ons land. Het is het enige Natuurlijk Werelderfgoed van Nederland. Een gebied van enorme internationale betekenis voor honderdduizenden trekvogels.
Er is meer nodig dat regelgeving om het Wad in conditie te houden. Acht natuurorganisaties voelen zich betrokken en verantwoordelijk voor de Waddenzee. Sinds 2005 bundelen wij onze krachten in de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN). De CWN werkt zich samen met overheden en bedrijven aan het herstel van de natuur in het Waddengebied en bieden hun kennis en ervaring aan om te komen tot een verantwoord medegebruik.

De samenwerking richt zich op een toekomst waarin de Waddenzee weer een rijke zee is: een zee met gezonde interacties met de natuur op de eilanden, de kwelders er omheen en de zilte gebieden achter de dijk. De gezamenlijke visie op het Waddengebied is verwoord in het boekje Het Tij Gekeerd (2005, pdf, 2,3 Mb). 

De leden van de coalitie zijn:
• Waddenvereniging
• Vogelbescherming Nederland
• Landschap Noord-Holland
• It Fryske Gea
• Stichting Het Groninger Landschap 
• Stichting WAD
• Vereniging Natuurmonumenten
• Staatsbosbeheer

Naar beter beheer Waddenzee
In november 2013 verscheen een rapport van de Algemene Rekenkamer. De conclusie is duidelijk: ‘zowel het natuurbeheer in het gebied als de vergunningverlening voor (economische) activiteiten zijn ingewikkeld geregeld. De ondoelmatigheden komen noch de kwetsbare natuur, noch de economische bedrijvigheid in het Waddengebied ten goede.

Hun advies luidt: ‘Wijs één natuurbeheerder aan voor het Waddengebied’. De evaluatie van de Structuurvisie Waddenzee in 2015 bevestigt dit: ‘Kom tot beter gebiedsmanagement’. In het verbeteren van de samenwerking tussen beheerders, ontbreekt het natuurbeheer nog.

Binnen de Samenwerkingsagenda werkt de Coalitie Wadden Natuurlijk met alle betrokken partijen aan beter beheer van de Waddenzee.

Meer informatie