RCW vergaderingen

RCW-vergadering 2 november 2017

De vergadering van het RCW bestond uit twee gedeelten. In het eerste deel was de reguliere agenda aan de orde. In het tweede deel werd voor de inbreng in de Gebiedsagenda Waddengebied 2050 gesproken over de toekomst van de waddenzeehavens.

In het reguliere deel van de vergadering stond allereerst het voornemen van de regering om een beheerautoriteit in te stellen voor de Waddenzee op de agenda. De vraag is hoe dit zich verhoudt tot de opdracht van het RCW te komen tot het samenwerken van de beheerders als waren we één beheerder. Daaraan is de afgelopen jaren fors gewerkt. Tevens gaf de voorzitter een beeld hoe hij aankijkt tegen het RCW en waar volgens hem verbetermogelijkheden zijn.

De heer Sinnema van het waterschap Hunze en Aa’s heeft  afscheid van het RCW genomen. Wetterskip Fryslân zal bestuurlijk zijn plaats innemen.

Het welslagen van de Politieke Waddendag over de samenwerking in het Waddengebied van 29 september was het volgende punt waar bij stil is gestaan. Er was een brede vertegenwoordiging van bestuurders en volksvertegenwoordigers uit het Waddengebied. Jammer dat er weinig Tweede Kamerleden aanwezig waren. Toch is het voor herhaling vatbaar, gelet op de vele positieve reacties van de deelnemers.

Volgend jaar vindt in mei in Leeuwarden de internationale regeringsconferentie over de Wadden plaats. Het programma en de Verklaring van Leeuwarden begint vorm te krijgen. Een volgende keer wordt dit geagendeerd. Dat geldt ook voor het programma dat de provincies samen met het Waddenfonds en het RCW aan het ontwikkelen zijn. Dit programma zal voorafgaand aan de regeringsconferentie plaatsvinden.

In het tweede deel was er tijd voor een inspirerend gesprek over de waddenzeehavens aan de hand van een discussiepaper hierover en het onderzoek van de Waddenacademie over de toekomst van de waddenzeehavens.
Er was veel waardering voor de voorbereiding, de bijbehorende stukken en de aanwezigheid van deskundigen bij het gesprek. De ambitie die werd uitgesproken was dat bij een natuurgebied van wereldklasse ook havens horen van wereldklasse.
De voorgestelde oplossingsrichtingen bij die ambitie werden in zijn algemeen door de leden van het RCW herkend en ondersteund. Vraagtekens werden gezet bij de mogelijkheid van wettelijke experimenteerruimte. Voorgesteld werd deze alleen in te zetten bij belangwekkende innovaties. Dan is het wel van belang om een gedeeld beeld te hebben van de toekomst van de waddenzeehavens, zodat duidelijk het belang van de innovatie kan worden afgewogen tegen de toekomst van de waddenzeehavens. De groeiende samenwerking tussen de waddenzeehavens en de Coalitie Wadden Natuurlijk werd daarbij van groot belang geacht.

Na de middag werden in samenwerking met de Waddenacademie de eerste bevindingen gepresenteerd door de onderzoekers over zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Waddenzee. Rond de jaarwisseling zal het rapport daarover verschijnen.

RCW-vergadering 29 september 2017

Op vrijdag 29 september vergaderde het Regiecollege Waddengebied (RCW) voorafgaand aan de Politieke Waddendag in Hotel Zeezicht in Harlingen. De voorzitter opende de vergadering door stil te staan bij het vertrek van de heer Poel. Per 1 oktober is hij voor Rijkswaterstaat werkzaam in de regio van Rotterdam. Zowel de voorzitter als ook de RCW-leden bedanken de heer Poel voor zijn inzet en betrokkenheid in het Waddengebied de afgelopen jaren.

De voorzitter doet een mededeling betreffende de verbindende rol van het RCW en de samenstelling van het college wat betreft beleid en beheer. Hij geeft aan een ronde langs de velden te doen om te kijken hoe iedereen er in staat. Op 2 november komt hij hierop terug met een notitie.

De heer Hoeksema, projectleider Basismonitoring Wadden bij Rijkswaterstaat, beschrijft kort de voortgang met betrekking tot basismonitoring. Hij concludeert dat we op schema liggen en dat gesprekken met gemeenten en waterschappen worden gevoerd om ook hen te betrekken.

Wat betreft het proces van de Gebiedsagenda Wadden 2050 gaat het RCW akkoord met het voorstel het proces te temporiseren. Hierdoor hebben partijen meer tijd zicht voor te bereiden en beter af te stemmen. De ingelaste RCW-vergadering van 13 oktober is gecanceld.

Tot slot een punt over RCW bedrijfsmatige zaken: de voorzitter geeft aan dat het secretariaat van het RCW een ronde langs de RCW-leden doet om te komen tot een inventarisatie van de onderwerpen voor het jaarplan RCW 2018.

RCW-vergadering 1 juni 2017

Op 1 juni jl. vergaderde het Regiecollege Waddengebied voor de laatste keer voor het zomerreces. Voorzitter Bas Eenhoorn gaf in het begin van de vergadering al aan dat het een informerende vergadering is, met de Gebiedsagenda Wadden 2050 als enig inhoudelijke punt.

De heer Lanters, strategiemanager Verduurzaming visserij en natuurherstel bij Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) hield een presentatie voor het RCW over de visserij in de Waddenzee. Het RCW concludeert dat, wat betreft de visserij in de Waddenzee, niet alle vissoorten op zich bekeken moeten worden. Er moet gekozen worden voor een integrale benadering.

Naast de heer Lanters, gaf ook de heer Speelman een presentatie namens de Waddenacademie, waarin hij het proces van de totstandkoming van de Trilaterale Kennisagenda tot nu toe schetste. Hierin stond het symposium in Tønder (DK). In het najaar wordt de kennisagenda naar de Waddensea Board (WSB) gestuurd.

Wat betreft de Gebiedsagenda en de planning voor het najaar van 2017 heeft het RCW geconcludeerd dat de vier inhoudelijke punten die besproken moeten worden, opgesplitst worden in de eerder genoemde zeven punten. Deze zeven punten worden in drie vergaderingen besproken: een ingelaste vergadering op 13 oktober en de reeds geplande vergaderingen op 2 november en 7 december 2017. Deze punten gaan over natuur, economie, bereikbaarheid, openheid (van het landschap) en leefbaarheid.

Tot slot zijn nog twee zaken besproken: het RCW heeft een vooruitblik gekregen op de Verklaring van Leeuwarden, het te tekenen convenant tijdens de Trilterale regeringsconferentie, op 18 mei 2018. Afgesproken wordt dat het RCW in november een concretisering van de agenda ontvangt om hier inhoudelijk op te reageren. Daarnaast heeft het secretariaat van het RCW een korte stand van zaken gegeven met betrekking tot de Politieke Waddendag op 29 september aanstaande.

RCW-vergadering 4 mei 2017

Op 4 mei 2017 heeft het Regiecollege Waddengebied (RCW) vergadert in het Huis voor de Wadden in Leeuwarden. Voor de aanvang van de vergadering werden Paul Mijland, Michiel Firet en Bram Streefland door Piet Winterman in het zonnetje gezet voor hun inzet in het Waddengebied. Daarnaast werd de nieuwe Wadden in Beeld (2016) door projectleider Rick Hoeksema overhandigd aan de voorzitter van het RCW Bas Eenhoorn.

Tijdens deze vergadering staan twee thema’s centraal: het Plan van aanpak Gebiedsagenda Wadden 2050 en het concept kabinetsreactie Beleidsverkenning.

Voor het Plan van aanpak Gebiedsagenda Wadden 2050 waren afgevaardigden van het Ministerie van I&M aanwezig om de conclusies van het RCW tot zich te nemen. Na een lange en intensieve bespreking was de conclusie van het RCW dat het RCW zich wil richten op de verdieping van vier inhoudelijke dilemma’s die uit beleidsverkenning voortkomen Besloten wordt dat tijdens de volgende vergadering van 1 juni het Ministerie van IenM met voorstellen komt voor de vier thema’s.

Het RCW stemt in met de concept beleidsverkenning en verzoekt bij de kabinetsreactie de eerdere brief van het RCW uit februari 2016 over de evaluatie te betrekken. Hierin wordt gepleit voor focus met betrekking tot de beleidswijzigingen. Als laatste punt vraagt het RCW in de brief aandacht te besteden aan de kennishuishouding.

RCW-vergadering 16 maart 2017

Deze keer vond de vergadering plaats in Post Plaza te Leeuwarden. Reden voor deze locatie was dat er na de vergadering een breed RCW plaatsvond over de basismonitoring.

Het RCW zelf behandelde eerst het voorstel van Gerard Kremer. Hij heeft de taak om het werelderfgoed Waddenzee op de kaart te zetten. Hij geeft aan dat Waddenzee Werelderfgoed een prachtig gebied is en dat het de moeite is om onder de aandacht te brengen. Er is volgens hem behoefte aan regie tussen alle organisaties die bezig zijn met duurzaam toerisme in het waddengebied. Drie dingen zijn belangrijk in toerisme: storytelling, authenticiteit en hospitality. Dit gebied heeft al deze drie dingen.
Er is een etalage, een website, nodig, waar je alle mooie dingen van het gebied etaleert. En dat op een manier, dat de rest van de wereld het kan zien. In zijn presentatie laat de heer Kremer een website met content zien. De doelgroep is de duurzame toerist.
Het RCW kan zich vinden in zijn analyse. Wel vindt men dat het nog concreet gemaakt moet worden.

Het volgende onderwerp is Uitvoeringskader Waddenfonds 2017-2026
Dick Hamhuis geeft een korte inleiding van de betekenis. Het uitvoeringskader moet worden aangepast vanwege het Investeringskader Waddengebied. De regelingen moeten aansluiten op de nieuwe situatie.  De heer Hamhuis geeft aan dat eind maart het Uitvoeringskader wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds. Bevindingen van het RCW kunnen dan nog worden meegenomen. Daarna zal het worden voorgelegd aan Provinciale Staten van de drie waddenprovincies. Het voorstel zelf leidt tot een aantal vragen. Besloten wordt deze vragen over met name cofinanciering bij natuur in een brief aan de provincies te stellen.

Tenslotte stelt de vergadering het jaarverslag van 2016 vast met dank aan de opsteller.
In het vervolg op de RCW-vergadering vindt er een brede bijeenkomst van diverse partijen plaatst over de basismonitoring. Uitgelegd wordt hoever we hier mee staan, dilemma worden in beeld gebracht en de procedure wordt verhelderd. Aan het eind van het jaar 2017 zal de basismonitoring inhoudelijk staan, is bekend hoe de organisatie er uit gaat zien, hebben de deelnemende partijen zich verbonden met de opzet en is de zogeheten governance uitgewerkt.

RCW-vergadering 26 januari 2017

In de vergadering is een aantal onderwerpen besproken. Een belangrijk punt was de Beleidsverkenning Toekomstige Rol en Ambitie van Rijk en regio voor het Waddengebied. In de beleidsverkenning staat het huidige beleid van rijk, gemeenten en provincies beschreven. Ook worden opties voor beleidsveranderingen op een rij gezet. Aan het RCW is gevraagd hierover een advies uit te brengen. Het RCW heeft daarbij ook betrokken hoe de vervolgstappen er uit zouden kunnen zien. Helderheid daarover en focus op de inhoud is volgens het RCW nodig. Want na het Algemene Rekenkamerrapport uit 2013, de evaluatie uit 2015 en de Beleidsverkenning uit 2017 ligt er nu voldoende materiaal voor het –daar waar nodig- aanpassen van het beleid.

Aan de orde is ook geweest de opzet en aanpak van de Trilaterale Regeringsconferentie in Leeuwarden in mei 2018 en de rol van het RCW daarbij. Het Ministerie van EZ is voor het organiseren daarvan aan zet en de conferentie zal in de week van 14 tot en met 18 mei 2018 plaatsvinden.

Verder wil het RCW in het najaar een politieke waddendag organiseren, waarbij de nieuwe Tweede Kamerleden, leden van Provinciale Staten en gemeenteraadsleden worden uitgenodigd zodat zij kunnen worden bijgepraat over het belang van het waddengebied.

RCW-vergadering 8 december 2016

Het RCW heeft 8 december jl. vergaderd in het Huis voor de Wadden Leeuwarden. De belangrijkste bespreekpunten tijdens deze vergadering waren de beleidsverkenning en de samenwerking beheer Waddenzee.

Het ministerie van I&M heeft de laatste versie van de beleidsverkenning gepresenteerd aan het RCW. Het RCW heeft dit besproken. In algemene zin complimenteert het RCW  de makers van de beleidsverkenning. Tijdens de vergadering is het RCW ingegaan op de tien hoofdconclusies in de beleidsverkenning. In grote lijnen kon het RCW zich vinden in de gestelde hoofdconclusies, maar vroeg zich af waarom niet zoveel  mogelijk aan het huidige instrumentarium vastgehouden wordt. 95 procent van het beleid gaat goed en hoeft niet herzien te worden. Het RCW geeft aan dat de beleidsverkenning zich had moeten richten op de laatste 5 procent.

Daarnaast heeft het RCW de Samenwerkingsagenda Beheer besproken. Hierin staan de acties om wat betreft het beheer in de Waddenzee te komen tot een samenwerking ‘als ware wij één beheerder’.  Het RCW heeft hiermee ingestemd, zoals deze nu voorligt. In het OBW wordt de laatste tekst vastgesteld. Het RCW geeft het groene licht aan het OBW dit af te handelen.

Als laatste heeft het RCW het jaarplan en de begroting voor 2017 vastgesteld.

RCW-vergadering 16 juni 2016

Op de agenda van het RCW stond de vraag: Halen we ons doel dat we in 2018 als een beheerder Waddenzee werken en zo nee, welke aanbevelingen liggen er om de aanpak te verbeteren? Het ging om de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee die door Twijnstra Gudde werd gemaakt. Het RCW heeft met genoegen kennis genomen van de uitkomsten. Volgens het onderzoek zijn de beheerorganisaties goed op weg naar meer samenwerking. Twijnstra Gudde heeft wel aanbevelingen richting 2018. Aan de hand van de aanbevelingen gaan de beheerders nu hun plan van 2014 updaten.  In de eerste ronde werd daarna gesproken over het zogenaamde  Investeringskader Waddengebied van de provincies. Ook hier een positief gestemde RCW met ook hier weer sterke aanbevelingen richting de provincies. Vooral gericht op het in goed evenwicht versterken van én ecologie én economie. Tenslotte kan op deze website binnen afzienbare tijd een Vraagbaken aangetroffen worden. Wie vragen heeft over of aan (het bestuur) van het Waddengebied kan hier terecht. 

RCW-vergadering 12 mei 2016

Het RCW sprak over de beste manier om beleid samen met de bewoners vorm te geven. Dan gaat het niet om het RCW, maar elk van de leden van het RCW. In het RCW kunnen de gezamenlijke overheden en beheerders wel afspreken wat voor het Waddengebied een goede aanpak is. Daarbij gaat het niet alleen om het meedenken van bewoners bij plannen van overheden en beheerders, maar ook andersom, overheden en beheerders die plannen van bewoners faciliteren. Het onderwerp komt terug op de agenda.  In juni is er bestuurlijk overleg tussen de minister van IenM en het RCW. Dan wil het RCW graag over de resultaten van de evaluatie van het Waddenzeebeleid en de reactie daarop van het RCW. Het gaat dan om het grote belang van het Waddengebied, de goede manier van beheren en besturen en  oplossen van de grote problemen die er nu zijn, zoals de broedvogelstand.

RCW-vergadering van 17 maart 2016

17 maart was een bijzondere RCW+-vergadering. Op de agenda stond namelijk reflectie op de uitkomsten van de bijeenkomst van wetenschappers in het zogenaamde Waddenhuisberaad. Bij het Waddenhuisberaad hebben wetenschappers een beoordeling gemaakt van de effecten van menselijke activiteiten in en om de Waddenzee. Ecologische effecten en economisch/sociaal culturele effecten. Naast de RCW-leden waren vertegenwoordigers van de landbouw, de visserij, de havens, de natuur, de recreatie aanwezig. Zo spraken dus bestuur, wetenschap en maatschappelijke partijen samen over de Waddenzee. Het gesprek is nog niet afgelopen. Er worden nog meer gesprekken georganiseerd. Nu wordt eerst een verslag gemaakt dat becommentarieerd kan worden. Wordt dus vervolgd. Op de RCW-agenda stond verder een eerste ronde over het Investeringskader Waddengebied van de provincies. Het RCW is blij dat het Investeringskader wordt gemaakt voor investeringen in het Waddengebied. Aandacht vroeg het RCW voor samenhang van beleid vanuit de Derde Nota Waddenzee (rijk), de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee (RCW-partijen) en Wadden van Allure (provincies) naar het Investeringskader. Daarnaast ook de aansluiting bij andere instrumenten. En tenslotte het zicht houden op het geheel van de Waddenzee en het waddengebied en de mogelijkheid om met het kader te komen tot investeringen in grote projecten. Het RCW keek verder naar de stand van zaken van de samenwerkingsagenda. Het eerste gezamenlijke jaarrapport voor monitoring “Wadden in beeld”, werd in ontvangst genomen en de tweede voortgangsrapportage werd vastgesteld om door te sturen naar de minister. Er is veel werk te doen zien we in Wadden in beeld: verdere ontwikkeling van de visstand, de broedvogelstand is noodzakelijk. Meer inzicht in werking van primaire productie. Omdat we nu twee jaar aan de slag zijn gaan we samen met een extern bureau kijken of we ons einddoel “werken als een beheerder in 2018’’ zullen halen of dat we moeten bijsturen. Tenslotte stelde het RCW de jaarrekening en het jaarverslag 2015 vast.

Vergadering van 21 januari 2016

In deze vergadering was de reactie van het RCW op de evaluatie van het Waddenzeebeleid aan de orde en het plan van aanpak voor de volgende fase. De reactie van het RCW zal een preambule, aandachtspunten en ontwikkelingen bevatten. De brief zal op vrijdag 29 januari hier worden opgenomen. Het ministerie van IenM gaat nu aan de slag met de volgende fase voor nieuw beleid.  In het RCW werd daarvoor een plan van aanpak gepresenteerd. Het RCW merkte op dat de evaluatie van het beleid behoorlijk positief was, dus niet alles hoeft op de schop. Ga uit van het bestaande beleid, kijk wat er gerepareerd moet worden en wat voor nieuwe ontwikkelingen zoals klimaat gaan spelen. Het RCW nam verder kennis van het nieuwe Economie Overleg Waddengebied dat onder leiding van Eisse Luitjens is opgericht. Tenslotte werd een bureau gekozen om te helpen de vraag te beantwoorden: halen we ons doel dat we in 2018 als een beheerder waddenzee werken en zo nee, welke aanbevelingen liggen er om de aanpak te verbeteren.   

De vergaderverslagen van 2015 en eerder vindt u in ons archief

Ook oudere nieuwsberichten vindt u in ons archief