Symposium Monitoring bodemdaling Ameland 1986-2017

Door gaswinning is onder de oostpunt van Ameland in de loop van dertig jaar een bodemdalingsschotel ontstaan van ongeveer 12 km diameter doorsnee en -in het centrum- een diepte van 25-38 cm. Dat betekent dat de Noordzeekust, duinen, kwelders en het aangrenzende wad in het centrale deel van de schotel dertig jaar lang gedaald zijn.

Op 14 september 2017 vindt op Ameland een symposium plaats over de effecten van bodemdaling onder de oostpunt van Ameland. Het symposium wordt gezamenlijk georganiseerd door de Begeleidingscommissie monitoring bodemdaling Ameland en de Waddenacademie.   

Wat zijn de effecten van de bodemdaling op de morfologie en de levende natuur van Oost-Ameland? Is het eiland afgekalfd, zijn er minder wadvogels gekomen en wat zijn de gevolgen voor duinvalleien, kwelders en broedvogels? Wat zijn de prognoses voor de toekomst?

De gevolgen zijn vanaf 1987 onderzocht in een uitgebreid monitoringsprogramma. Daardoor zijn de effecten op praktisch alle aspecten van morfologie en natuur bekend. Ze zullen aan de orde komen in een samenvattende lezing en in poster-presentaties van de betrokken onderzoekers.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding